Ansök om stöd enligt LSS eller SoL

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Det finns två lagar som reglerar stödet Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Stödet som ges ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vem får ansöka om insatser/stöd för funktionsnedsättning?

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. För att få stöd enligt LSS ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information.

Ansökan

Ansökan om hjälp, så kallat bistånd eller insats, gällande hjälp i hemmet, korttidsboende, särskilt boende, kan göras antingen muntligt eller skriftligt till kommunens LSS-handläggare. Du kontaktar kommunens bistånds /LSS-handläggare som tar emot din ansökan. Du kan även skicka in din ansökan direkt till: Bergs kommun Verksamhetsavdelningen. Adressen hittar du längst ned på denna sida.

Det är den som behöver hjälpen som kan ansöka. Finns en god man eller förvaltare för den enskilde kan även denne göra ansökan. Men även i dessa fall, måste den enskilde samtycka till de insatser som företrädaren ansökt om. Vilket kan innebära att den enskilde när som helst kan avsäga sig de ansökta insatserna som kommer från god man eller förvaltare. För personer under 18 år kan vårdnadshavaren göra ansökan. Insatsen beviljas utifrån det personliga behovet. Biståndshandläggaren kan ge mer information.

Anmälan

Om du som till exempel anhörig, närstående eller granne tycker att någon med funktionsnedsättning behöver stöd eller far illa, kan du anmäla det till kommunens handläggare. Anmälan kan göras muntlig eller skriftligt och du får vara anonym. Handläggaren tar kontakt med den enskilde och informerar om att en anmälan om behov är inkommen och frågan ställs till den enskilde om hen samtycker till de behov av insatser som påtalats i anmälan. Alla insatser är frivilliga, så den enskilde kan inte tvingas ta emot insatser.

Så sker arbetet

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en av våra handläggare.

Handläggning och beslut

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.