Hemtjänst och stöd hemma

 • Bostadsanpassning

  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

 • Hemkörning

  Tre affärer i kommunen erbjuder hemkörning av varor till kunder som har svårt att handla själva.

 • Hemsjukvård

  Har du ett behov av hälso- och sjukvård? Kontakta i första hand din hälsocentral. Det är alltid regionen som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. Din hälsocentral uppmärksammar om behov av hemsjukvård finns, som sedan planeras i samråd.

 • Hemtjänst

  Om du inte själv kan utföra de nödvändiga vardagssysslorna hemma kan du få hjälp från hemtjänsten. Omfattningen av hemtjänstinsatserna kan variera från några timmar i månaden till hjälp vid flera tillfällen per dygn.

 • Nyckelfria lås inom hemtjänsten

  För att öka tryggheten, säkerheten och kvalitetssäkra besöken samt minska miljöpåverkan för dig som har hemtjänst eller trygghetslarm installerar Bergs kommun nyckelfria låssystem.

 • Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

  Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens särskilda boenden, korttidsboende och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab.

 • Städning/skötsel av hemmet

  Du kan få hjälp med praktiska sysslor i hemmet, såsom städning, tvätt och uppsnyggning. Hjälp med skötsel av hemmet beviljas inte om du är gift eller sambo med någon som klarar av att sköta hemmet. Undantag kan göras om du vårdar eller vårdas av någon närstående. Skötsel av hemmet kan då beviljas som avlastning för den som vårdar.

 • Tillsyn via trygghetskamera

  Bergs kommun erbjuder efter biståndsbeslut tillsyn med stöd av trygghetskamera. Tillsyn via trygghetskamera kan vara ett alternativ eller ett komplement till traditionell tillsyn.

 • Trygghetslarm

  Personer i eget boende, som på grund av sjukdom eller handikapp behöver ha lätt att komma i kontakt med äldreomsorgens personal, kan få trygghetslarm inkopplat. Samma sak gäller dem som rent allmänt känner sig otrygga.