Ansök om stöd och omsorg

Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan få vård och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan känna dig trygg och bo kvar hemma så länge som möjligt.

När du ska ansöka om stöd kontaktar du biståndshandläggaren för vård och omsorg. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du har för behov av stöd. Du kan få stöd med det som du behöver för att din vardag ska fungera. Tillsammans med dig - och om du vill dina anhöriga - utreder vi vilka behov av stöd du har.

I Bergs kommun utgår vi från det friska, ser den enskilde och stimulerar till en känsla av självständighet och meningsfullhet (salutogent synsätt). Vi ger den enskilde stöd och omsorg utifrån vars och ens förmågor och förutsättningar.

När du vistas på sjukhus och behöver insatser vid hemgång kan vårdpersonalen på sjukhuset kontakta biståndshandläggaren, om du ger dem ett godkännande för det.

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem på grund av att det är allt för omfattande kan det bli aktuellt att flytta till ett Särskilt boende med heldygnsomsorg.

Dessa insatser kan du ansöka om:

För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Ansökan

Ansökan om stöd, så kallat bistånd eller insats, kan göras antingen muntligt eller skriftligt till kommunens biståndshandläggare. Du kan även skicka in din ansökan direkt till Bergs kommun. Adressen hittar du längst ner på denna sida.

Det är den som behöver hjälpen som kan ansöka. Finns en god man, förvaltare eller en fullmaktsinnehavare för den enskilde kan även denne göra ansökan. För personer under 18 år kan vårdnadshavaren göra ansökan. Insatsen beviljas utifrån det personliga behovet. Biståndshandläggaren kan ge mer information.

Vad händer nu?

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en av våra handläggare. Efter ansökan/anmälan får du antingen ett hembesök av biståndshandläggare, telefonsamtal eller så sker en vårdplanering digitalt på sjukhuset.
En utredning görs för att bedöma vilka behov av hjälp du har. Vid utredningen kommer du att få frågor om din:

  • sociala situation
  • boende
  • önskemål
  • egen förmåga
  • hälsotillstånd
  • problem i daglig livsföring
  • annat som du vill ta upp

Handläggning och beslut

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi inhämtar dokumentation och gör bedömningar i ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.

Orosanmälan

Om du som anhörig, närstående eller granne tycker att en person behöver stöd eller far illa, kan du anmäla det till kommunens biståndshandläggare. Anmälan kan göras muntlig eller skriftlig och du får vara anonym. Handläggaren tar kontakt med den enskilde och informerar om vilka stödinsatser som kan erbjudas. Alla insatser är frivilliga, så den enskilde kan inte tvingas ta emot insatser.

Stöd finns för anhöriga

I kommunen finns en anhörigkonsulent som bland annat erbjuder stöd i form av enskilda samtal och anhörigcirklar. Kommunen samverkar med frivilliga organisationer och pensionärsföreningar vilka erbjuder olika aktiviteter för äldre och anhöriga.

Läs om Bergs taxor och avgifter här

Här kan du själv göra en beräkning Länk till annan webbplats. på om du kan få bostadstillägg.

Här kan du ansöka om bostadstillägg på pensionsmyndighetens Länk till annan webbplats. hemsida.