Ett jämlikt och hälsofrämjande omsorgsarbete

Vårdinsatser ska vara förebyggande och hälsofrämjande och behandling ska utgå från medborgares behov och möjligheter. Ett arbete för en jämlik vård och en hälsofrämjande omsorg kännetecknas av ett systematiskt jämlikhetsfokus.

Fokusområden

En jämlik och tillänglig omsorg

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att vården utgår från medborgarens behov och möjligheter. Vården ska kännetecknas av ett systematiskt jämlikhetsfokus.

Grunden till ett hälsofrämjande vårdmöte är ett gott bemötande som skapar förutsättningar till delaktighet, brukarinflytande och -säkerhet. Varje möte är unikt och behöver anpassas efter medborgarens behov, förutsättningar och resurser. Särskilt viktigt är en kommunikation som mottagaren förstår.

Vården ska utgå från ett rehabiliterande förhållningssätt med syfte att bevara eller återta förmågor.

Anhörigperspektivet ska genomsyra alla verksamheter som kommer i kontakt med anhöriga eftersom det skapar bättre förutsättningar för en god vård.

Risk- och missbruksarbete

Kommunen är skyldig att stödja och hjälpa medborgare med risk- eller missbruksproblem med alkohol och narkotika. Särskilt viktigt är att arbeta med återfallsprevention genom att erbjuda möjlighet till sammanhang och sysselsättning efter behandling.

Kommunens arbete ska utgå från ett holistiskt perspektiv med ett gott bemötande där såväl missbruk som dess eventuella orsaker ska hanteras.

Kommunen ska säkerställa att det finns ledarledda samtalsgrupper för olika missbruksproblem. Risk- och missbruksproblematik påverkar förutom individen även dennes familj och samhället i stort. Kommunen ska därför även erbjuda stöd till familjer och då särskilt barn i missbruksmiljöer.

Psykisk hälsa

Bergs kommun ska ha en handlingsplan för psykisk hälsa som kontinuerligt revideras utifrån medborgarnas behov och nationella riktlinjer.

Planen ska definiera mål och aktiviteter samt på ett effektivt och ändamålsenligt sätt planera, genomföra och utvärdera insatser och arbetssätt för att förbättra den psykiska hälsan i kommunen.

Handlingsplanen ska fånga upp kommunens och civilsamhällets gemensamma mål med arbetet och tydligt synliggöra ansvarsfördelningen.

Elevhälsan

Elevhälsan ska erbjuda en aktiv elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt stöttar elevernas utveckling mot såväl utbildningens mål som goda levnadsvanor.

Genom elevhälsan bör kommunen erbjuda hälsosamtal i skolan med fokus på levnadsvanor och psykisk hälsa.

Elevhälsan bör ha en nära koppling till kulturskolan
eftersom det ger möjligheter till personlig utveckling utifrån tillgång till kultur och konstnärliga uttryck.

Hög kompetens

Kunskaper om diskriminering, tillgänglighet och kommunikation ger en god grund för utveckling av en verksamhet som möter varje individs behov.

Personal behöver därför regelbundet få ta del av aktuell forskning samt ges goda möjlighet till kompetensutveckling för att ges förutsättningar att kunna utföra en jämlik och icke-diskriminerande vård.

Medarbetare behöver en hög kompetens kring brukarnas språk och kultur, främst gällande den samiska befolkningen men även utrikes födda brukare.

Medarbetare inom vården och omsorgen behöver ha god kompetens om hbtq-personers livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata insatser.

Social samvaro

Eftersom ensamhet och social isolering kopplas till sämre hälsa och ökad risk för depression är det särskilt viktigt att inom kommunens omsorgsverksamheter erbjuda möjligheter till mötesplatser med aktiviteter för att motverka ensamhet och inaktivitet.

Fokus bör läggas på att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade kultur- och friluftsaktiviteter.

Företagshälsovård

Som arbetsgivare till en stor del av den vuxna befolkningen är det viktigt att kommunen erbjuder en god företagshälsovård som hjälper till med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka. Företagshälsovården ska också arbeta förebyggande samt kunna hjälpa till att fånga upp tidiga tecken på att någon mår dåligt.

God och nära vård

Bergs kommun är positiva till den omställning som sker inom hälso- och sjukvården som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs utifrån patientens behov och förutsättningar.

Bergs kommun ska även verka för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga för att stärka samverkan mellan myndigheter och förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.