Ändring av del av detaljplan för Rätans Kyrkby 8:99

Samrådstid 2022-12-06 - 2023-01-10

En del av planen som är utlagd som område för allmänt ändamål ändras till område för bostadsändamål (B) och vård (D). Avsikten med detta är att möjliggöra att även ”vanliga” bostäder kan inrymmas inom området i stället för bebyggelse för äldreboende som det är idag.