Strandskyddsdispens

Vill du bygga nära vattnet? Inom 100-300 meter från sjöar och vattendrag råder strandskydd, vilket innebär att det är reglerat vad som är tillåtet att göra på platsen. Om du ska bygga i det området måste du söka strandskyddsdispens.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Syftet med skyddet är att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddet varierar mellan 100-300 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön beroende på vilket vattendrag det gäller.

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom strandskyddat område är det förbjudet att vidta vissa åtgärder, som bland annat:

  • bygga nya byggnader,
  • ändra befintliga byggnader eller hur de används, bygga andra anläggningar exempelvis
  • bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen,
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras,
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Vad är strandskyddsdispens?

Miljö- och byggnämnden kan bevilja så kallad strandskyddsdispens för en åtgärd inom strandskyddat området om det finns något särskilt skäl. Med särskilt skäl menas något av de skäl som är angiven i lagen och inga andra än just dessa. De särskilda skälen finns angiven i 7 kap. 18c § miljöbalken.

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens görs normalt till miljö- och byggnämnden, gärna via vår e-tjänst. Du kan även använda vanlig ansökningsblankett. Vad som ska lämnas in med ansökan kan du läsa mer om här.

Lagstiftning

Strandskydd och strandskyddsdispens regleras i miljöbalken. Där finns angivet vad skyddet innebär, när det gäller samt när det är möjligt att bevilja undantag från förbudet.

Undantag

Länsstyrelsen i Jämtland har tagit ett beslut som möjliggör för vissa kompletterings-

åtgärder utan att det krävs en ansökan om strandskyddsdispens. Kompletteringsåtgärd kan till exempel vara liten tillbyggnad av ett enbostadshus. Två krav som bland annat ska vara uppfyllda är:

  • Åtgärden ska vara inom 15 meter från bostadshuset, och
  • Det ska vara minst 25 meter mellan strandkanten och åtgärden.

 Behövs strandskyddsdispens även om det inte krävs bygglov?

Ja, du behöver strandskyddsdispens om du ska göra något inom strandskyddat område även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan. Strandskyddet regleras av annan lagstiftning än bygglov, anmälan, etc. och därmed krävs dispens oavsett i de fall då strandskydd råder på platsen.

 Vad händer om jag bygger utan dispens?

Om du utför en åtgärd inom strandskyddat område som kräver strandskyddsdispens resulterar det normalt med att miljö- och byggnämnden måste föra tillsyn och utreda saken. För mer information om detta kan du kontakta miljöinspektör på miljö- och byggavdelningen.

Vad är särskilda skäl?

Särskilda skäl är något som måste finnas för att strandskyddsdispens ska kunna beviljas och det är endast de skäl som är angiven i lagen (miljöbalken) som får användas. Läs mer om särskilda skäl (Naturvårdsverket). Länk till annan webbplats.

LIS - landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet.

Läs mer om LIS (Naturvårdsverket). Länk till annan webbplats.