Tillgänglighet

Så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor och därför finns krav på tillgänglighet. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver även befintliga miljöer förbättras och det är där byggnadsnämndens tillsyn om enkelt avhjälpta hinder kommer in.

Vad är enkelt avhjälpta hinder?

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Detta gäller överallt dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser så som exempelvis park, gata och torg. Kraven om enkelt avhjälpta hinder gäller retroaktivt.

Enkelt avhjälpta hinder kan till exempel vara:

 • nivåskillnader som trösklar och trappsteg
 • tunga dörrar
 • dålig belysning
 • brister i lekplatsers utformning eller utrustning

Vad menas med ”hiss och annan motordriven anordning”?

En motordriven anordning kan exempelvis vara:

 • hiss
 • rulltrappa
 • motordriven port
 • skidlift
 • linbana

Hur går tillsynen till?

Alla tillsynsärenden är olika med olika förutsättningar och därför kan också processen se olika ut. Det finns dock några faser som samtliga har gemensamt:

 1. Start av ärendet
 2. Utredning
 3. Beslut
 4. Uppföljning

Det sker även en cirkulär process mellan steg 2-4 då uppföljning ibland leder till ytterligare utredning och bedömning/beslut innan ärendet anses ha nått sitt slut.

Start av ärende

Ett tillsynsärende påbörjas normalt genom att:

 • information har lämnats in till byggnadsnämnden med önskan om tillsyn, eller
 • byggnadsnämnden har fått kännedom om en eventuell överträdelse.

Efter att ärendet har registrerats skickar vi ut information om ärendet där det ges en första möjlighet att lämna yttrande i frågan.

Viktigt att tänka på

Att ett ärende har öppnats innebär inte nödvändigtvis att det har skett en faktisk överträdelse. Byggnadsnämnden måste enligt lag utreda saken vid minsta misstanke om överträdelse.

Utredning

Under utredningsskedet samlas information in för att bygga det underlag som behövs inför beslut. Utredningen är en viktig del av ärendet som tar olika lång tid beroende på ärendets art och natur.

Hur görs utredningen

Beroende på vilken typ av information som är relevant kan utredningen se olika ut från fall till fall. Insamling av information görs bland annat genom tillsynsbesök, kontakt med olika parter samt genomgång av äldre ärenden i systemet.

Inför tillsynsbesök

Om vi anser att det är nödvändigt med ett besök på plats skickar vi normalt ut information om det i förväg.

Tillsynsbesök

Vid besök på plats kollar vi på de områden/objekt som är relevant i frågan samt gör genomförlig dokumentation med fotografier. Efter besöket skickas protokollet till de som berörs av det.

Beslut

När det finns tillräckligt med information sammanställs utredning och bedömning i

ärendet görs. Bedömning kan mynna ut i något av följande:

 1. Det kan inte påvisas att det skett en överträdelse av plan- och bygglagen
 2. Det finns inte tillräckligt med information för att kunna ta beslut i frågan
 3. Det kan påvisas att det har skett en överträdelse av plan- och bygglagen

Ingen överträdelse

Om det efter utredning inte kan påvisas att det skett något som strider mot plan- och bygglagen fattas normalt ett beslut om avslut utan ingripande.

Otillräckligt med information

Ibland går det inte att samla tillräckligt med information under utredningen för att byggnadsnämnden ska kunna göra bedömning i frågan. Det kan exempelvis vara pga. att inkommen information om önskad tillsyn är för otydlig. I dessa fall utmynnar ärendet normalt med ett beslut med avvisning, dvs. ärendet avslutas utan bedömning i fråga.

Bevis på överträdelse

Om utredning visar på att något är i strid med plan- och bygglagen ges normalt först möjlighet att åtgärda (förutsatt att det inte anses brådskande). Görs inte åtgärd på eget initiativ kan byggnadsnämnden bli tvungen att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Konsekvens vid överträdelse

Om åtgärd inte sker på eget initiativ blir normalt konsekvensen att byggnadsnämnden tar beslut om åtgärdsföreläggande. Om föreläggandet inte följs kan det även förenas med vite.

Förelägganden och förbud på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Beslut som inte följs kan även i vissa fall förenas med vite. Vite på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Uppföljning

Om utredning resulterat i bedömningen att en överträdelse har skett kommer kontinuerlig uppföljning ske till den tidpunkt då överträdelse inte längre kan påvisas. Uppföljning kan i sin tur leda till ytterligare beslut, exempelvis då byggnadsnämndens beslut inte följs.

Anmäla hinder till byggnadsnämnden

Om du vill meddela om hinder/brister till byggnadsnämnden kontakta miljö- och byggavdelningen.