Hiss och motordriven anordning

Hissar och andra motordrivna anorndningar ska kontrolleras innan de tas i bruk samt kontinuerligt med visst tidsintervall. Syftet är att alla hissar och andra motordrivna anordningar ska vara säkra att använda.

Vad omfattar tillsynen?

Byggnadsnämndens tillsyn avseende ”hiss och andra motordrivna anordningar” innefattar både krav på kontroll samt krav för användning. Krav för användning handlar bland annat om att anordningen endast används för det ändamål och den belastning och hastighet som anordningen är avsedd för.

Krav på kontroll innebär att hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk ska kontrolleras innan de tas i bruk samt löpande under anordningens brukstid. Kontroll ska även genomföras om byggnadsnämnden beslutat om särskild besiktning.
Läs mer om tillsyn av hiss och andra motordrivna anordningar (Boverket).

Vad menas med ”hiss och annan motordriven anordning”?

En motordriven anordning kan exempelvis vara:
 • hiss
 • rulltrappa
 • motordriven port
 • skidlift
 • linbana

Hur går tillsynen till?

Alla tillsynsärenden är olika med olika förutsättningar och därför kan också processen se olika ut. Det finns dock några faser som samtliga har gemensamt:
 1. Start av ärendet
 2. Utredning
 3. Beslut
 4. Uppföljning
Det sker även en cirkulär process mellan steg 2-4 då uppföljning ibland leder till ytterligare utredning och bedömning/beslut innan ärendet anses ha nått sitt slut.

Start av ärende

Ett tillsynsärende påbörjas normalt genom att:

 • information har lämnats in till byggnadsnämnden med önskan om tillsyn
 • byggnadsnämnden har fått kännedom om utebliven kontroll
 • byggnadsnämnden har fått kännedom om brister i anordning

Efter att ärendet har registrerats skickar vi ut information om ärendet där det ges en första möjlighet att lämna yttrande i frågan.

Viktigt att tänka på

Att ett ärende har öppnats innebär inte nödvändigtvis att det har skett en faktisk överträdelse. Byggnadsnämnden måste enligt lag utreda saken vid minsta misstanke om överträdelse.

Utredning

Under utredningsskedet samlas information in för att bygga det underlag som behövs inför beslut. Utredningen är en viktig del av ärendet som tar olika lång tid beroende på ärendets art och natur.

Hur görs utredningen

Beroende på vilken typ av information som är relevant kan utredningen se olika ut från fall till fall. För tillsynsområdet finns en relativt tydlig väg att gå i utredningen då lagen tydligt anger vad som gäller, att vissa dokument ska finnas samt när besiktning ska vara genomförd.

Beslut

När det finns tillräckligt med information sammanställs utredning och bedömning i ärendet görs. Bedömning kan mynna ut i något av följande:

 • Det kan inte påvisas att det skett en överträdelse av plan- och bygglagen
 • Det finns inte tillräckligt med information för att kunna ta beslut i frågan
 • Det kan påvisas att det har skett en överträdelse av plan- och bygglagen

Ingen överträdelse

Om det efter utredning inte kan påvisas att det skett något som strider mot plan- och bygglagen fattas normalt ett beslut om avslut utan ingripande.

Otillräckligt med information

Ibland går det inte att samla tillräckligt med information under utredningen för att byggnadsnämnden ska kunna göra bedömning i frågan. Det kan exempelvis vara pga. att inkommen information om önskad tillsyn är för otydlig. I dessa fall utmynnar ärendet normalt med ett beslut med avvisning, dvs. ärendet avslutas utan bedömning i fråga.

Bevis på överträdelse

Om utredning visar på att något är i strid med plan- och bygglagen ges normalt först möjlighet att åtgärda (förutsatt att det inte anses brådskande). Görs inte åtgärd på eget initiativ kan byggnadsnämnden bli tvungen att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Konsekvens vid överträdelse

Beroende på situation och omständigheter kan konsekvensen skilja något. Normalt är det följande konsekvenser som kan ske:

Konsekvens vid överträdelse

Omständighet

Konsekvens

Betydelse av konsekvens

Ej utförd kontroll

Åtgärdsföreläggande

Tvång att utföra kontroll

Utförd kontroll visar brister

Rättelseföreläggande

Brister ska rättas till

Ej utförd kontroll eller brister

i utförd kontroll

Förbud mot användning

Anordning får ej användas

En motordriven anordning får inte användas om den som äger eller annars ansvarar för anordningen inte kan visa med ett besiktningsprotokoll att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som ställs i plan- och bygglagstiftningen och Boverkets föreskrifter.

Förelägganden och förbud på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Beslut som inte följs kan även i vissa fall förenas med vite. Vite på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Uppföljning

Om utredning resulterat i bedömningen att en överträdelse har skett kommer kontinuerlig uppföljning ske till den tidpunkt då överträdelse inte längre kan påvisas. Uppföljning kan i sin tur leda till ytterligare beslut, exempelvis då byggnadsnämndens beslut inte följs.

Anmäla oanordning till byggnadsnämnden

Om du vill meddela om en kontroll som inte utförts eller allvarliga brister byggnadsnämnden kan du kontakta miljö- och byggavdelningen.