Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en-
eller tvåbostadshus. Även om bygglov inte behövs kan det vara krav på att göra en anmälan först. Här har vi samlat information om åtgärder som i vissa fall kan vara lov- och anmälningsfria.

Altan

Att bygga en altan kräver i vissa fall inte bygglov eller anmälan. Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få bygga en altan utan bygglov/anmälan om vissa kriterier är uppfyllda.

Altaner på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Exempelbild på hus med altan och mått

Att tänka på

Om altanen placeras mindre än 4,5 meter från gräns mot väg, gata, park eller liknande krävs alltid bygglov. Även om detta finns det att läsa på Boverkets hemsida.

Friggebod

Att bygga en friggebod kräver i vissa fall inte bygglov eller anmälan. Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få bygga en friggebod utan bygglov/anmälan om vissa kriterier är uppfyllda. Friggebodar på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Kriterier för friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 m2
 • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Att tänka på

Om altanen placeras mindre än 4,5 meter från gräns mot väg, gata, park eller liknande krävs alltid bygglov. Även om detta finns det att läsa på Boverkets hemsida.

Mur

Att bygga en mur normalt alltid bygglov. Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska anordna en skyddad uteplats kan du få bygga en mur utan bygglov eller anmälan, förutsatt att samtliga krav på lovbefrielse är uppfyllda. Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Mur på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Plank

Att bygga ett plank kräver normalt alltid bygglov. Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska anordna en skyddad uteplats kan du få bygga ett plank utan bygglov eller anmälan, förutsatt att samtliga krav på lovbefrielse är uppfyllda.

Plank på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Skyddad uteplats

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska anordna en skyddad uteplats kan du få bygga plank/mur utan bygglov eller anmälan, förutsatt att samtliga krav på lovbefrielse är uppfyllda. Syftet med planket/muren är att skapa vind- samt insynsskydd.

Kriterier för skyddad uteplats som ska vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten,
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats,
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter,
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset,
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns,
 • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skyddad uteplats på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få bygga skärmtak utan bygglov eller anmälan, förutsatt att samtliga krav på lovbefrielse är uppfyllda. Samtliga av följande kriterier ska vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får vara högst 15,0 m2
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Bygglovsbefriat skärmtak på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Vad är ett skärmtak?

Det finns ingen fastställd definition av vad ett skärmtak är. Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska följande vara uppfyllt för att det ska anses vara ett skärmtak:

 • kraga ut från en byggnad
 • skydda uppåt mot yttre klimat
 • ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av
 • ha sin bäring från den byggnad den kragar ut från
 • vara en enkel konstruktion

Hur många skärmtak får byggas?

Det finns ingen begränsning av hur många skärmtak som får uppföras, men deras totala byggnadsarea får inte överstiga 15,0 m2.

Mindre än 4,5 meter från gräns

Ett skärmtak ska placeras minst 4,5 meter från gräns, men om grannens medgivande finns kan det gå bra med kortare avstånd. Obs! Ett skärmtak som placeras mindre än 4,5 meter från gräns mot gata, väg, allmän plats, park eller naturmark kräver alltid bygglov.

Solceller

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Solfångare och solceller på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Staket

Att bygga ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov eller anmälan.