Strandsskyddsdispens - steg för steg

Här kan du läsa om strandskyddsdispens och vilka moment dess process består av och vad de innebär.

Strandskyddsdispens - steg för steg

Förberedelser

Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga. Det är därför bra med ordentligt förarbete innan du skickar in ansökan till Miljö- och bygg.

Ansökan

Hur ansöker du?

Ansökan görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Du kan även välja att ansöka med vanlig ansökningsblankett. Denne skickas in tillsammans med ritningar och handlingar till mob@berg.se. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din ansökan tillsammans med handlingar till:

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Du kan även lämna dina handlingar direkt i Medborgarhusets reception i Sveg.

Vilka ritningar/handlingar ska lämnas in?

Till ansökan ska ritningar och handlingar lämnas in som tydligt beskriver vilken åtgärd som du har tänkt utföra. Vilka handlingar som ska in kan variera beroende på projekt och omfattning.

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla.

Vad händer med ansökan?

Efter att du har skickat in din ansökan sker följande:

  1. Ansökan kommer in till miljö- och bygg,
  2. Ansökan med handlingar datumstämplas och diarieförs,
  3. Du får en bekräftelse att ansökan är mottagen samt att ett ärende har registrerats,
  4. Ärendet tilldelas en handläggare.

Så följer du ditt ärende

Om du har registrerat ditt ärende via vår e-tjänst så kan du följa ditt ärende genom att logga in på e-tjänsten. Du får också automatiskt information från oss via e-post när:

  • ditt ärende har registrerats
  • anmälan är komplett eller behöver kompletteras
  • ett beslut har fattats i ärendet

Automatiska e-post går ut till samtliga som lämnat e-postadress, oavsett hur ärendet har lämnats in.

Granskning av ärendet

Är ärendet komplett?

När ärendet har tilldelats en handläggare kommer en första granskning att göras för att se om ärendet behöver kompletteras eller ej. Om ärendet behöver kompletteras kommer du att få ett brev om det. När ärendet bedöms som komplett kommer du att få reda på det.

Granskning av ärendet

För att få bygga, eller utföra annan åtgärd, inom strandskyddat område måste följande två förutsättningar vara uppfyllda:

  • Syftet med strandskyddet får inte påverkas, och
  • Det ska finnas särskilda skäl.

Läs mer om strandskyddsdispens (Länsstyrelsen Jämtland). Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det?

Det finns ingen fastställd tidsfrist för handläggning av ansökan om strandskyddsdispens. Miljö- och byggavdelningen handlägger ärenden efter när det har kommit in.

Tänk på att ett komplett inlämnat ärende normalt innebär en snabbare ärendegång.

Om strandskyddsdispens inte kan beviljas

Om din ansökan inte uppfyller förutsättningar för att kunna få dispens från strandskydd kommer handläggare att kontakta dig. Du får då möjlighet att revidera ditt förslag så att det stämmer överens med bestämmelser/krav, alternativt kan du välja att dra tillbaka din ansökan. Du kan även välja att få ett beslut med avslag, detta kan du sedan välja att överklaga.

Läs mer om överklagan.

Beslut

När ärendet är granskat och det har utretts alla förutsättningar fattas ett beslut. Alla beslut om strandskyddsdispens grundar sig på miljöbalken. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Vem fattar beslutet

Byggnadsinspektörer har inte delegation att ta beslut i ansökan om strandskyddsdispens. Beslut om strandskyddsdispens fattas av miljö- och byggnämnden, ärendet tas upp vid ett av deras sammanträden där politiker tar beslutet.

Beviljad strandskyddsdispens

Ett beslut med beviljad strandskyddsdispens är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om tillåts inom det strandskyddade området.

Vad innebär ett beslut med avslag?

Ett beslut med avslag om strandskyddsdispens innebär att sökt åtgärd inte får genomföras på platsen.

Vad innebär en avvisad ansökan?

En ansökan om strandskyddsdispens kan avvisas då ansökan till exempel bedöms ofullständig och ej kompletteras av sökanden. En avvisad ansökan innebär att ärendet avslutas och att ny ansökan måste lämnas in om åtgärden ska utföras.

Information om beviljad dispens

När beslut är fattat kommer du få ett mejl om det. Ett brev skickas också till Länsstyrelsen i Jämtland, som har tre veckor på sig att ta ställning till om de ska överpröva saken eller inte.

Överklagan

Beslut om marklov kan överklagas, se mer om detta här.

Debitering

Faktura på avgift för handläggning av ärendet skickas separat efter att beslut om marklov har fattats. Läs taxan här.

Giltighetstid (beviljad strandskyddsdispens)

Ett beslut med beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.